The Scars of History and the Balms of Melodrama in Soviet Thaw Cinema

  1. Petre Petrov

Abstract

Blizny historii i balsamy melodramatu w radzieckim kinie odwilżowym

Autor pisze w swoim szkicu o wyidealizowanej rzeczywistości Związku Radzieckiego ukazywanej w melodramatach powstałych w okresie tzw. odwilży Chruszczowowskiej. Koncentruje się zwłaszcza na jednym filmie – Bolszaja ruda (1964 – polski tytuł Ambicja) Wasilija Ordyńskiego. Melodramat w powojennej Rosji Radzieckiej nie był, jak ten z lat dwudziestych, z okresu NEP-u, „burżuazyjny”, „dekadencki”, lecz stanowił „ulepszoną”, radziecką wersję gatunkową melodramatyczne sytuacje i środki ekspresji stosowane były dla ukonkretnienia na ekranie „poprawnej” politycznej perspektywy. Film Ordyńskiego artykułuje z obrazową klarownością główne znamię odwilżowego melodramatu: przekłucie powierzchownej realności przy jednoczesnym ukrywaniu wymiarów tego, co esencjonalne, ważne. W istocie w melodramacie Ambicja nie uczucia ludzkie są w centrum, lecz przeszłość, która jednakowoż postrzegana jest jako „wyższy czas”, „wysoka sfera zbiorowej egzystencji”, epoka „etycznych punktów orientacyjnych”. Zasadniczym projektem odwilży jest ponowne napisanie społecznej historii jako przestrzeni moralnej. Film Ordyńskiego jest częścią tego projektu.

Product unavailable

This article

Studia Filmoznawcze

29, 2008

Pages from 149 to 157

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout